Śledź nas na:Kultura fizyczna i wychowanie fizyczne

Kultura fizyczna – to część składowa kultury społeczeństwa, obejmująca działania zwiazane z dbałością o zdrowie, budowę i postawę ciała, rozwój fizyczny człowieka, kształtowanie i doskonalenie jego uzdolnień ruchowych, sprawności i wydolności fizycznej, a także systemu zachowań oraz potrzeb indywidualnych i społecznych.

Wychowanie fizyczne – zamierzona i świadoma działalność ukierunkowana na wytwarzanie właściwego zespołu postaw i nastawień, związane z nim przekazywanie wiadomości, a także zahartowanie na bodźce środowiskowe oraz zdobycie umiejętności i sprawności, które łącznie wyznaczają zachowanie człowieka w stosunku do jego fizycznej (cielesnej) postaci.


Celem wychowania fizycznego jest:


  • kształtowanie prawidłowej postawy ciała

  • rozwijanie sprawności fizycznej

  • podnoszenie odporności i zdrowia organizmu

  • wyrabianie nawyków czynnej rekreacji


Treści wychowania zawierają się w trzech kręgach:


  1. Krąg najwęższy obejmuje wychowanie fizyczne jako przedmiot nauczania. W zajęciach uczestniczą wszyscy uczniowie bez względu na sprawność fizyczną czy tez uzdolnienia ruchowe. Lekcje w – fu mają swoje poznawcze, kształcące i wychowawcze cele. Służą do nauczania (poznania) ćwiczeń gimnastycznych, gier sportowych (piłka siatkowa, ręczna, koszykówka, nożna), gier i zabaw ruchowych, ćwiczeń o charakterze porządkowym oraz ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych.

  2. Krąg pośredni obejmuje zajęcia i prace mające na celu zabiegi zdrowotno – wychowawcze, realizowane przez szerokie grono nauczycieli wspieranych przez szkolną służbę zdrowia. W tym kręgu znajdują się takie zajęcia jak: ćwiczenia śródlekcyjne, przerwy międzylekcyjne, czuwanie nad prawidłowa postawą uczniów na wszystkich lekcjach, rozwijanie zainteresowań kulturą fizyczną, postaciami sławnych sportowców, ideą olimpijską.

  3. Krąg najszerszy obejmuje zajęcia realizowane na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W tym kręgu znajduje się działalność Szkolnego Związku Sportowego i szkolnych oraz międzyszkolnych klubów sportowych zrzeszających uczniów uzdolnionych sportowo, uczestniczących w systemie współzawodnictwa sportowego.


Aktywność fizyczna – to inaczej obciążenie fizyczne, któremu poddawana jest osoba podczas codziennej pracy, w czasie wolnym lub też łącznie. Tak więc do aktywności fizycznej zalicza się wiele prac domowych, zawodowych i innych, a także ćwiczenia fizyczne, aktywność fizyczną w czasie wolnym. Może być spontaniczna (np. marsz) lub odpowiednio zorganizowana i zaplanowana pod względem obciążenia.


Rekreacja fizyczna – stanowi rodzaj czynnego odpoczynku i jest jednocześnie rozrywką. Zwiększa aktywność człowieka w czasie wolnym od pracy, rozwija zainteresowania i wzbogaca osobowość, rozładowując stany napięcia nerwowego. Przeciwdziała ujemnym skutkom życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji, służąc odbudowie fizycznych i psychicznych sił człowieka. Różnorodność form rekreacji wynika z różnego typu zainteresowań człowieka.Zobacz także